Idea

Logoterapia (Frankl), Noo- psychoterapia (Popielski) – jako trzeci wiedeński kierunek psychoterapii obok pasychoanalizy Z. Freuda i analizy indywidualnej A. Adlera jest kierunkiem psychoterapeutycznym, który dostrzega człowieka całościowo zarówno jego wymiar fizyczny jak i osobliwie ludzki wymiar duchowy. Ze sferą noetyczną łączą się specyficznie ludzkie zjawiska takie jak, wolność, odpowiedzialność oraz dążenie człowieka do sensu i wartości. Metoda ta skupia się na umożliwieniu klientowi poznania i akceptacji siebie i swojego znaczenia jako części pewnej całości  realnego świata, w którym musi on funkcjonować. Każdy człowiek ma prawo podjęcia decyzji, odpowiedniej według niego postawy do sytuacji , która go dotyczy. Człowiek nie może zmienić często tego co go spotkało, śmierć najbliższych, cierpienie niezawinione, choroba ale zawsze może przyjąć odpowiednią  postawę bo tej wolnej woli nikt mu nie odbierze. To człowiek zawsze ostatecznie podejmuje decyzję co z daną i zastana sytuacją uczyni a tym samym, co wówczas ta decyzja uczyni z jego życiem.

Viktor E. Frankl (ur.1905 – zm.1997). Profesor psychiatrii i neurologii Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Twórca trzeciej szkoły psychoterapii tak zwanej Logoterapii ( Noo – psychoterapii), obok Psychoanalizy Z. Freuda i Psychoterapii  Indywidualnej   A. Adlera.

Był więźniem czterech obozów koncentracyjnych, w których po kolei tracił najbliższe mu osoby. Po wyjściu z obozu wrócił do aktywnego życia i rozpowszechniania swojej szkoły psychoterapii. Profesor -Wiedeńskiej Polikliniki Neurologicznej, Kalifornijskiego  International  University w Berkley. Ponadto Frankl piastował stanowiska profesorskie uniwersytetów w  Dallas, Pittsburghu oraz na Harvardzie. Jak wyraził się kiedyś, dane mu było wziąć udział w ludzkim eksperymencie, czego nie doświadczył Freud. Jak twierdził,  ludzie to nie tylko instynkty i popędy. Był świadkiem tego jak potężna siła tkwi w człowieku i jak ważny jest sens naszej egzystencji. Uniwersytety na całym świecie uhonorowały go  29 doktoratami honoris causa. Ci którzy go znali, mówili, że żył według zasad które stworzył i  wyznawał.

Logoterapia czy jak nazwał ją jego uczeń i przyjaciel prof. zw. KUL  Kazimierz Popielski   Noo – psychoterapia to metoda odpowiednia do leczenia problemów, zaburzeń i dylematów naszych czasów.  Utraty poczucia sensu życia, nerwic psycho – gennych i noo- gennych, zaburzeń seksualnych, frustracji egzystencjalnych, depresji, psychoz, uzależnień, fobii oraz lęków. To naukowa i skuteczna metoda poznania siebie, naprawienia relacji z samym sobą i otoczeniem. To skuteczna psychoterapia .

Najbardziej popularna książka V.E. Frankla, której popularność na całym świecie jest ogromna, w samych tylko Stanach Zjednoczonych rozeszła się w nakładzie dziesięciu milionów egzemplarzy -„Człowiek w poszukiwaniu sensu”.   Zapraszam do lektury, naprawdę warto.

Kazimierz Popielski (ur. 1935) – psycholog i psychoterapeuta, ksiądz, profesor zwyczajny, doktor habilitowany, doktor honoris causa.

W latach 1994 do 2010 roku kierownik Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL. Obecnie wykładowca i merytoryczny opiekun w Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic w Lublinie.

Jest kontynuatorem myśli V. Frankla, z którym łączyła go nie tylko sfera zawodowa ale także przyjaźń.

Wprowadził Logoterapię tj. III Wiedeński Kierunek Psychoterapii na grunt psychologii polskiej. Twórca koncepcji Noetycznego wymiaru osobowości oraz koncepcji Noo-psychosomatyki.

Jego koncepcja wywarła ogromy wpływ na rozwój polskiego personalizmu. Jest kontynuatorem idei twórcy III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii: Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej V.E. Frankla.

Idea noo-psychoterapii jest nierozerwalnie związana z myślą logoterpeutyczną. Nazewnictwo wywodzi się z greckiego słowa „nous” – rozum, umysł, duch.

Psychoterapia systemowa – rozwinięta w latach 40. I 50. w USA. Postrzega człowieka w systemie . System zaś może funkcjonować na różnych poziomach efektywności. Przyczynowość w teorii systemów ma charakter cyrkularny a nie liniowy. Zatem nie tylko przyczynowo skutkowy ale jak to ujęto cyrkularny oznacza, że „a” powoduje „b”, które wpływa na „c”, które zwrotnie oddziałuje na „a”. Warto tu wspomnieć o Batesonie, który stwierdza, że informacja jest różnicą a różnica jest relacją. Idee systemowe w ujęciu czasowym reprezentowali:  Arystoteles – „całość nie jest tym co suma jej części….”, L. von Bertalanffy – przedstawiający ogólne teorie systemów, W.B.Cannon- „organizm ludzki to samo regulujący się system”.